+420 777 344 950

Podmínky

Co požadujeme po našich zákaznících

 • Platný občanský průkaz

 • Platný řidičský průkaz

 • Kopie těchto dokladů (možno zhotovit u nás)

 • Složit hotově/převodem, vratnou kauci (platí pouze pro nové klienty)

 • Minimální věk nájemce je omezen pouze vydáním řidičského průkazu.

Při převzetí vozu je nutné složit vratnou kauci v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. Při pronájmu na více jak 1 měsíc se nájemné hradí nejpozději každý první den v měsíci pronájmu. Maximální doba pro prodloužení smlouvy bez uhrazení nájemného jsou 3 dny.


Půjčovní řád

 1. Půjčovna je povinna předat zákazníkovi vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání, vybavené podle platných předpisů, čisté a s plnou nádrží pohonných hmot. S vozidlem je zákazníkovi předáno osvědčení o technickém průkazu, doklad o povinném ručení – tyto doklady je zakázáno ponechávat v odstaveném vozidle.

 2. Půjčovna platí zákonné a havarijní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.

 3. Vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno pro území celé Evropy se spoluúčastí 5000,-Kč. Při odcizení vozidla je spoluúčast ve výšši 5 % ceny vozu. Při likvidaci pojistné události zaplatí zákazník celou spoluúčast. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorových vozidel, dále se nevztahuje na škody, které vzniknou při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto škody hradí zákazník a to v plné výši. Každá nehoda, poškození nebo krádež vozidla či jeho části vybavení vozidla musí být neprodleně ohlášena na nejbližším oddělení PČR a autopůjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude postih pojištovny a autopůjčovny uplatněn proti zákazníkovi.

 4. Zákazník je povinnen vrátit vozidlo ve stanovený den a hodinu. Při nedodržení doby vrácení bude půjčovna účtovat následující příplatky : Zpoždění do 8 hodin 50 % k denní sazbě , zpoždění do 24 hodin 100 % kdenní sazbě , zpoždění nad 24 hodin 100 % k denní sazbě. Při překročení doby vrácení o 48 hodin bez udání důvodu bude tato skutečnost oznámena na PČR jako neoprávněné užívání cizí věci.

 5. Rezervace: Pro závaznou rezervaci je nutné zatelefonovat, nebo zaslat potvrzovací e-mail s údaji nájemce.

 6. Zákazník je plně odpovědný za škody které způsobí na vozidle. Jedná se zejména o nesprávné zacházení s motorem, převodovkou, stěrači, vnitřní výbavou,příslušenstvím a přetěžováním vozidla. V případě závady na vozidle je nutné informovat pronajímatele, ten následně určí servis pro opravu, popřípadě jiný postup řešení. Pokud bude zjištěna závada vozidla z důvodu špatné obsluhy či zanedbání projevů (např. signalizace závady na přístrojové desce) nájemce, bude náklady na opravu hradit nájemce.

 7. Zákazník je povinnen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot a ve stejné čistotě v jaké vozidlo převzal. V opačném případě bude zákazníkovi účtována cena dotankovaných pohonných hmot a poplatek 200.- kč za mytí a čištění vozidla. Pronajímatel toleruje běžné znečištění provozem vozu (zaprášená karoserie) Vozidlo je vybaveno uzamykacím zařízením a zákazník je povinnen při každém opuštění vozidla použít tohoto uzamykacího zařízení.

 8. Zákazník je povinnen zejména při delší zápujčce kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladící kapaliny, stav motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Zákazník je povinnen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot, olejů, chladící a brzdové kapaliny.

 9. Drobné závady typu výměna žárovek,pojistky apod. se zákazník pokusí opravit sám. Po přezkoumání nezbytnosti výdajů, půjčovna stvrzenky za drobné opravy nebo materiál do celkové částky 1000.- Kč proplácí. Při závažnější závadě zákazník ihned vyrozumí autopůjčovnu. V případě závady na vozidle je nutné informovat pronajímatele, ten následně určí servis pro opravu, popřípadě jiný postup řešení. Pokud bude zjištěna závada vozidla zdůvodu špatné obsluhy či zanedbání projevů (např. signalizace závady na přístrojové desce) nájemce, bude náklady na opravu hradit nájemce.

 10. Škody vzniklé na kolech (průpichy, proražené pneumatiky, deformace ráfků) hradí zákazník okamžitě, při předání vozu.

 11. Zákazník nesmí umožnit řízení jiné osobě, než té, která je uvedena v půjčovní smlouvě ( pokud není ve smlouvě uvedeno jinak ), nesmí porušit plomby na tachometru a jeho náhonu – za porušení plomby a systému GPS účtuje půjčovna zákazníkovi poplatek 20 000.- kč, provádět na karoserii, funkčních částech a vybavení vozidla jakékoliv neodborné, nebo nedovolené zásahy a úpravy, přetěžovat vozidlo, upravovat exteriér a interiér vozidla ( nálepkami, barvou, nápisy, tapetou apod. ) – v případě nedodržení tohoto zákazu hradí zákazník náklady na uvedení vozidla do původního stavu, zúčastňovat se s půjčeným vozidlem soutěžních jízd a závodů nebo používat vozidlo ke cvičným jízdám, vybavit vozidlo bez souhlasu půjčovny dalším vlastním vybavením ( např. autorádio, anténa, závěsné zařízení, mlhovky apod. ),pronajímat vozidlo půjčovny dalším osobám.

 12. Půjčovna má právo při závažnejším nebo opakovaném porušení půjčovního řádu odstoupit od uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla a uplatnit náhradu vzniklých škod, bez povinnosti vrátit zálohu, při úmyslném, nebo zákazníkem zaviněném poškození, zničení, ztrátě, nebo odcizení vozidla nebo jeho částí vybavení , pokud není pokryto pojišťovnou, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu škody způsobené nepřistavením vozidla k předepsané údržbě, při poškození nebo nadměrném znečistění vnitřku vozidla , které neodpovídá běžnému použití a provozu, požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čistěním nebo dezinfekcí vozidla, při poškození nebo ztrátě některého z dokladů předaného s vozidlem účtovat náklady na jeho rekonstrukci.

 13. Za vozidlo plně zodpovídá osoba, která podepsala smlouvu o pronájmu vozidla.

 14. Smluvní penále činí 1 % zdlužného půjčovného dle uzavřené smlouvy o pronájmu, 1 % zdlužních částek stanovených v bodech 3 , 4 , 5 , 6 , a 12 půjčovního řádu za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

 15. V případě dopravního přestupku je pronajímatel oprávněný předat údaje o řidiči (nájemci) v době spáchání jakéhokoliv přestupku příslušnému úřadu, po dobu 36 měsíců od zápůjčky vozidla.