+420 777 344 950

Podmínky - karavany

Přívěs půjčujeme pouze zkušeným řidičům, tzn. osobám s řidičským oprávněním skupiny B + B96 (rozšíření) nebo skupiny BE vydané po 19. 1. 2013. Doporučujeme mít tažné vozidlo osazené 13-ti pólovou zásuvkou. V případě, že máte osazené pouze 7-mi pólovou zásuvkou, bude Vám fungovat za jízdy pouze venkovní osvětlení, brzdové, směrové a  couvací světla. Za jízdy v tomto případě nefunguje vnitřní rozvod elektřiny (redukce toto nezmění), tudíž nebude fungovat za jízdy vnitřní chladnička a vnitřní rozvody.

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno s přívěsem jezdit na 100km/ hod, dále v  přívěsu kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.)

Převzetí a vrácení vozidla

Obytný přívěs Hobby 500 KMFe se předává čistý a stejně tak se i vrací. Pitná voda a jedna plynová láhev jsou vždy doplněny a jsou v ceně pronájmu. Dále pronajímatel zajištuje kompletní výměnu všech lůžkovin v obytném přívěsu. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 2000 Kč za vyprázdnění. Chemické tablety doplňuje pronajímatel. Převzetí a předání karavanu zabere cca 60 – 90 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven rezervním kolem, sadou drobného nářadí, prostředky na udržování čistoty a pořádku, hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 8 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 20 hodin posledního dne půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den pronájmu.

Platební podmínky

Po telefonické rezervaci, nájemce obdrží sms, nebo e-mailem s potvrzením požadovaného termínu a jsou mu zaslány doklady k úhradě rezervačního poplatku o nájmu dopravního prostředku.  Kauci a nájemné za objednané období, zaplatí nájemce hotově/převodem, před převzetím vozu. V ceně nájmu je již zahrnut pronájem čistých lůžkovin a prostěradel, 2x plynové láhve, talíře, skleničky, varné nádobí, příbory, před stan, markýza,prodlužovací kabel na elektřinu + redukce, apod. . .

Kauce

Při předání přívěsu, nebo rezervaci požadovaného termínu požadujeme kauci 10 000 Kč. Záloha  se uhrazuje  před převzetím vozu a to hotově/převodem k rukám pronajímatele. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru a exteriéru karavanu, nebo nedodržení odebrání zarezervovaného termínu.

Servisní poplatek

Servisní poplatek 2000 Kč + DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 4 dny včetně (k pronájmu na 4 dny a více, není účtován).
  • kompletní vyčištění interiéru vozidla,

  • profesionální umytí exteriéru vozidla,

  • 2x plné plynové lahve,

  • kompletní čistá prostěradla a převlečení všech lůžkovin

  • chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí,

  • doplnění provozních kapalin(pitná a užitková voda, atd.)

  • příprava vozidla - drobné opravy a servisní práce

Pojištění

Obytný přívěs Hobby 500 KMFe má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, nebo ostatní dokumentace určené k provozu,účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu  10 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin z prodlení, po tomto překročení a neoznámení majiteli telefonicky, bude použit systém GPS a obytný karavan bude odvezen pronajímatelem a vše oznámeno na PČR jako neoprávněné používání cizí věci.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu, který po telefonické dohodě určí pronajímajitel. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 60 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 31 až 60 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 11 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 10 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.